CSS Templates 1 CSS Templates 2 CSS Templates 3 CSS Templates 4 Flash Templates 1 Flash Templates 2 Flash Templates 3 Flash Templates 4

 

ONS REGLEMENT
INSCHRIJVEN

Telefonisch bij Karin op het nummer 0495 21 58 25
Bij telefonische inschrijvingen gaan we uit van de eerlijkheid van beide partijen, het bestuur schrijft uiteraard geen personen in die niet gebeld hebben. Anderzijds verwachten we ook, dat als je gebeld hebt om je in te schrijven, je hierop na afwezigheid op een visdag niet terugkomt met een drogreden : “ ik belde om info en niet om mij in te schrijven “ ( of andere creativiteiten )
Via mail : karinvandenbroeck9@telenet.be
Bij inschrijving via mail is uw inschrijving slechts geldig na een retour e-mail met bevestiging van uw inschrijving.

INSCHRIJVEN niet leden

Wie niet- leden inschrijft voor een visdag neemt voor deze personen de volledige verantwoordelijkheid op ! Dit wil zeggen : aanwezigheid, betaling van visdag en aas, allerhande calamiteiten (dronkenschap, ongeval, misdragingen ,...) Bij afwezigheid van niet-leden, op een visdag ( of andere activiteit ) waarvoor ze werden ingeschreven door leden, geldt dezelfde regeling als voor leden. ( zie afwezigheden en betalingsvoorwaarden ) .Als een visdag om een of andere reden niet doorgaat ( te veel wind of niet uitvaren om andere reden ) dan vervalt uw inschrijving en moet je jezelf opnieuw laten inschrijven voor de volgende visdag.(indien u dan terug zou willen meegaan )

AAS

De hoeveelheid aas die je wenst bepaalt ieder voor zichzelf, maar dient tijdig ( 7 dagen voor de visdag ) en definitief te worden doorgegeven bij inschrijving.
Aas voor het wrakvissen :
Vissen met Neeltje Jans : aas kan aan boord besteld worden = 400 gr pieren en doosje mesheften = 12.50€ (als visdag niet doorgaat moet het aas niet betaald worden)
2 x per jaar gaan we Franse Tappen halen : deze worden verkocht per 10 stuks voor 3.00 euro. ( kan men perfect invriezen )
gelieve ze tijdig te bestellen.
andere visdagen :
Meer info in onze panvol
Men is niet verplicht zijn aas aan te kopen via de club, hierin heeft ieder zijn vrije keuze. Als men zelf zijn aas besteld op de boot of zelf gaan afhalen, dan kan de club niet verantwoordelijk gesteld worden voor versheid, kwaliteit of te betalen prijs.
Als een visdag doorgaat zal het aas worden verdeeld in de sluis ( wel zelf af te halen, wij gaan er niet de boot mee rond ).

AFWEZIGHEDEN

Bij ziekte, ongeval of andere reden waarom je niet aanwezig kan zijn ,dient een geldig bewijs te worden voorgelegd ( Vb doktersbriefje, bewijs opname ziekenhuis, doodsbief,...) om uw afwezigheid te staven.
Dit bewijs moet ten laatste 2 dagen na de kalenderdag van de visdag in het bezit te zijn van het bestuur. Er zal streng worden toegekeken op de ontvangstdatum van de ziekenbriefjes. Onreglementaire en laattijdig ontvangen briefjes zullen door het bestuur kritsich worden geëvalueerd, en indien nodig worden geweigerd.
Bij niet ontvangst van een geldig afwezigheidsbewijs binnen de vooropgestelde termijn geldt de formule : Je komt niet opdagen en hebt geen geldig afwezigheidsbewijs :
BETALING VAN DE VOLLEDIGE VISDAG + BESTELDE AAS
Betaling kan : - door overschrijving op bankrekeningnr :IBAN BE95 7310 1535 3758 EUR - BIC KREDBEBB
Niet vergeten te vermelden : je naam + datum van de visdag + eventueel aas. Betaling kan ook in handen van een bestuurslid.
Betalingen van achterstallig aas of achterstallige visdagen dienen te gebeuren 15 kalenderdagen voor de volgende visdag.
Indien er nog achterstallige bedragen dienen betaald te worden heeft het bestuur het recht uw inschrijving voor een volgende activiteit te weigeren, en zal dit ook doen.
Bovenvermelde afwezigheids-en betalingsregeling geldt eveneens voor niet-leden, die door een lid-panvisser werd ingeschreven, al blijft de Panvisser verantwoordelijk voor de door hem ingeschreven niet-leden. lasting van een vidag.
De beslissing of er uitgevaren wordt of niet ligt volledig bij de schipper. Het bestuur wordt de avond voor een visdag verwittigd of de visdag doorgaat of niet vanaf 19.30 u. Vroeger dan 20.00u informeren of een visdag doorgaat of niet heeft dus ook geen zin.
Bel dus niet voor 20.00u naar het bestuur .
Je kan ook op onze website zien of de visdag doorgaat of niet

AAN BOORD

Plaatsbepaling: De u toegewezen plaats wordt bepaald door loting.Voor kleine boten ( tot 8 pers ) : max. 2 personen per lot ( dus 4 x 2 pers )Voor grote boten ( 30-60 pers ) : max. 6 personen per lot (of kleiner)Aantal beschikbare plaatsen : Grevelingen of andere : 30 personen Neeltje-Jans : wrak-en ankervissen : 45 plaatsen Neeltje-Jans : makreel : 60 plaatsen
Plaatsinname : Het laagste nummer begint vooraan langs stuurboordzijde, de andere nummers sluiten aan.Wie voor het verlaten van de sluizen m.a.w. voor we op zee zijn, de door loting toegewezen vislaats al heeft verlaten, zonder materiaal op te stellen, kan zich later niet verhalen tgo. eventuele opstappers.De door loting toegewezen plaats geldt voor een ganse visdag, tenzij er anders wordt beslist door het bestuur.
Hengelen :Er wordt steeds maar met één hengel gevist. Op deze regel worden enkel uitzonderingen toegestaan door het clubbestuur. De schipper blijft uiteraard ten allen tijde baas op zijn boot, afwijkingen om bv met meer dan één hengel te vissen , toegestaan door de schipper , worden echter beperkt door dit reglement.Als men zijn visplaats verlaat ( vb. Om te gaan eten, toiletbezoek,....) is men verplicht zijn hengel uit het water te halen. Het is niet toegestaan dat iemand anders op uw hengel let.Na iedere visdag wordt er verwacht dat iedereen de hem toegewezen visplaats en onmiddellijke omgeving schoonmaakt, alsook de visbak die hel ter beschikking wordt gesteld op de boot.
Op elke boot dient het bootreglement te worden nageleefd. Ingangs-en doorgangsverboden van machinekamer, stuurhut, rustplaatsen ( bedden,...) zijn door de schipper opgelegd, deze plaatsen kunnen dus slechts in overleg worden betreden.

VISVANGSTEN

Houd u aub aan de opgelegde maten, geef te kleine visjes aub hun vrijheid, zodat ze nog wat kunnen groeien.
Opgelet ! Er worden door de bevoegde overheden (Rijkswaterstaat, vliegende Douane) regelmatig controle gedaan op de gevangen vis, ondermaatse vis bewaren in visbakken, frigoboxen,... wordt zwaar beboet !
Wanneer u bij een controle door bevoegde overheden betrapt wordt op inbraak van door oveheidswege opgelegde regels, zijn de gevolgen – eventuele boetes- voor uzelf, de club kan niets ten laste worden gelegd.
Opgelet ! gevangen vis dient door sportvissers aan land te worden gebracht van kop tot staart. ( geen fillets – vissen zonder kop )

BUS

Zoals een schipper baas is op zijn schip, zo is de chauffeur baas op zijn bus. Volg ten allen tijde de door hem, of de busmaatschappij opgelegde regels.Er mag in de bus niet gerookt worden.Dit reglement kan ten allen tijde door het bestuur gewijzigd en aangepast worden indien dit nodig wordt geacht. Bericht van wijziging zal worden doorggeven via ons clubblad.Alle leden worden geacht het huishoudelijk reglement goed te lezen en er zich aan te houden.